Search
  • En rejäl jämställdhetskonsult
  • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

Näringsliv

JÄMSA kan bidra till jämställdhetsarbetet i företag genom sin kunskap om de nationella jämställdhetspolitiska målen, den teoretiska basen genussystemet (SOU 1990:44) och strategin jämställdhetsintegrering.

Utmaningar som kompetensförsörjning ställer krav på företagen att locka nya medarbetare i konkurrens med många andra. En viktig del i att bli en attraktiv arbetsgivare är förmågan att vara en jämställd arbetsplats. En jämställd arbetsplats visar på många goda effekter. När medarbetarna kan bidra med förmågor, kunskap och egenskaper fult ut är det gott för företagets innovationskraft, ekonomiska utveckling och trivseln på arbetet.

Chefers och medarbetares kunskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i förändrings- och utvecklingsarbete kopplat till jämställdhet. Kunskapen skapar förutsättningarna att se på sin verksamhet och arbetsplatskultur ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett gemensamt språk om jämställdhet bidrar till en ökad förmåga att ställa nya frågor och nya bilder av verksamheten träder fram och blir grunden för nya beslut.

JÄMSA har kunskap och erfarenhet av att arbeta med arbetsplatsens värdegrund. Samtalsklimatet, val av samtalsämnen och sätt att behandla varandra kan bidra till en jämställd arbetsplats men också vara ett hinder. JÄMSA kan hjälpa till med att reda vilka konsekvenserna kan bli och hur man kan agera i fråga om arbetsgivaransvaret kopplat till diskrimineringslagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling.

Aktivt ägarskap innebär att de som ytterst ansvarar för jämställdhetsarbetet också är de som driver arbetet framåt. Det innebär olika saker på olika nivåer i en organisation och det som tveklöst ger mest effekt är när chefer handlar i enlighet med sina ambitioner inom jämställdhet. JÄMSA kan utifrån stor kunskap och erfarenhet av utvecklande ledarskap bistå i rådgivande samtal om vägen framåt

Kontakta mig för mer information