Search
  • En rejäl jämställdhetskonsult
  • info@jamsa.se | 070-548 98 59
Search Menu

Offentlig sektor

JÄMSA kan bidra till jämställdhetsarbetet i offentlig sektor genom sin kunskap om de nationella jämställdhetspolitiska målen, den teoretiska basen genussystemet (SOU 1990:44) och strategin jämställdhetsintegrering. JÄMSA har kunskap och erfarenhet av att arbeta med kommunal verksamhet som arbetar med den europeiska deklarationen för jämställdhet avseende mål och styrning, metoder och arbetssätt samt stöd och samordning.

I Sverige är den offentliga sektorn genom sin närhet och service till medborgarna en viktig och stor del i deras vardag. Genom sin politiska förankring och befogenheter kan den offentliga sektorn bidra starkt till att skapa ett samhälle som bygger på jämställdhet. Genom detta finns förutsättningar för att reell jämställdhet uppnås med ekonomisk och social framgång som följd.

Kontakta mig för mer information

CEMR-Council of European Municipalities and Regions

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå riktar sig till Europas kommuner och regioner. Det innebär att kommunerna som skriver under tar ställning för att jämställdhet är en grundläggande rättighet och att verksamheten skall vara jämställd. Det innebär att de tjänster och den service som kommunen erbjuder sina medborgare skall vara:

  • lika tillgänglig
  • av lika hög kvalitet
  • lika väl anpassat för alla oavsett kön.